CIRCULAR 2/2019

Circular 2/2019

Barcelona, 11 de abril de 2019.

Estimat client:

 

Mitjançant la present ens dirigim a vostès amb motiu de la publicació al BOE, el passat 12 de març de 2019, del Reial Decret 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Una de les principals novetats que conté el Reial Decret mencionat és la prevista en l’article 10, el qual consta d’una modificació del article 34 del text refós de la Llei del Estatut dels Treballadors, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, en el que s’instaura a partir del 12 de maig de 2019 el deure de l’empresa d’elaborar, aplicar i conservar el registre diari de jornada per tota la plantilla.

Concretament, s’estableix que l’empresa “garantirà el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària de la que disposin les parts”.

La determinació dels mitjans i organització dels mateixos per complir el registre mencionat s’acordarà mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa però en el seu defecte serà decisió de l’empresari. En aquest sentit, es possible implantar registres manuals, sent lo important que es signin en el moment per el treballador (per diferenciar-ho dels quadrants horaris, calendaris laborals o resums horaris). Si mes no, en la mesura de lo possible aconsellem portar un registre telemàtic mitjançant diverses aplicacions que hi ha en el mercat.

 

L’empresa ha de conservar la corresponent documentació i tenir-la a disposició dels treballadors, dels seus representants i de la inspecció de treball durant un període de 4 anys.

 

L’article 11 del mencionat Reial Decret també modifica l’article 7 del Text refós de la Llei sobre Infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost en el que s’estableix que l’incompliment dels els registres de jornada es constitutiu d’una infracció greu la qual es pot sancionar fins 6.250 euros.

 

A més, s’ha de tenir en compte que aquesta obligació coexisteix amb la obligació del registre a temps parcial i el registre d’hores extres. En quant aquests dos registres a més del registre s’ha de fer un resum mensual el qual s’ha de signar per les dues parts i entregar una còpia als treballadors a finals de mes.

 

 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment que trobin d’interès.

 

Casas Gafarot

Leave a Reply