Circular 1/2019

 

 

Circular 1/2019

 

Barcelona, 6 de febrer de el 2019.

Estimat client:

Mitjançant la present ens dirigim a vostès amb motiu de la publicació al BOE, el passat 29 de desembre, del Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació i el Reial Decret 1462/2018 de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019.

 

Les principals novetats introduïdes per la norma són les següents:

1) Cotitzacions al Règim General de la Seguretat Social: Durant l’any 2019, la base mínima del règim general serà de 1.050 euros, mentre que la base màxima s’incrementa un 7% passant a ser de 4.070,10 euros mensuals.

 

2) Cotitzacions del RETA:

  1. i) S’inclouen cobertures obligatòries d’accident de treball, malaltia professional i cessament de l’activitat, amb independència que l’alta s’hagués tramitat en un moment anterior a l’entrada de vigència d’aquest Reial decret llei.
  2. ii) A més, la base mínima s’incrementa un 1,25% passant a ser de 944,40 euros mentre que la base mínima per als autònoms societaris passa a ser de 1.214,08 euros, deixant així d’estar vinculats a la base mínima del grup 1 del règim general. La base màxima serà de 4.070,10 euros.

iii) La base de cotització per als treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2019, siguin menors de 47 anys d’edat serà la triada per aquests, dins dels límits que representen les bases mínima i màxima.

  1. iv) Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2018, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.023,50 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.052 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2019, el que produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any. La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2019, tinguin complerta l’edat de 48 o més anys estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals.
  2. v) En cas de pluriactivitat, si la suma de les cotitzacions de tots dos règims supera els 13.822,06 euros, tindran dret a una devolució del 50% de les quotes ingressades en el Règim Especial, en raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.
  3. vi) El tipus de cotització passa a ser d’un 30%.

 

vii) La cobertura amb el INNS s’ha de modificar abans del 2019.03.31 amb una Mútua Col·laboradora.

 

3) Contractació temporal: En els contractes de caràcter temporal la durada efectiva dels quals sigui igual o inferior a cinc dies, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s’incrementarà en un 40%. Per a aquests mateixos contractes es reconeixen 1,4 dies cotitzats per cada dia cotitzat als efectes exclusius d’acreditar els períodes mínims de cotització.

 

4) Pràctiques formatives en empreses: S’estableix l’obligació de cotitzar per a persones que desenvolupin programes de formació i practiques no laborals i acadèmiques amb independència de si són remunerades o no.

 

5) Regles sobre l’afectació de les noves quanties del salari mínim interprofessional (SMI)

  1. i) A partir l’1 de gener de 2019 es fixa el Salari mínim interprofessional en 12.600 euros bruts anuals (22,3% d’increment), de manera que apareix la necessitat de modificar aquells salaris convencionals que resultin inferiors al SMI en el seu conjunt i còmput anual, a la vista d’assegurar la percepció de l’esmentada quantitat, podent operar les regles sobre compensació i absorció.
  2. ii) Les noves quanties del SMI no seran aplicables als convenis col·lectius vigents en la data d’entrada en vigor del RDL quan utilitzin el SMI com a referència per determinar la quantitat o increment del salari base o de complements salarials. En aquest cas, excepte que les parts legitimades acordin una altra cosa i sempre que es garanteixi el SMI, la quantitat del SMI per a realitzar la revaloració, s’entendrà referida a l’SMI que havia vigent en el moment en què es va aprovar el conveni col·lectiu + 2%

 

6) Mesures que aclareixen els efectes jurídics de la reducció de la taxa d’atur per sota del 15%

  1. i) Supressió de la possibilitat de subscriure contractes indefinits de suport als emprenedors.
  2. ii) Supressió del contracte per a la formació i aprenentatge per als menors de 25 anys.

iii) Es suprimeixen les bonificacions que estaven condicionades a l’esmentada taxa d’atur:

– Contracte indefinit de suport als emprenedors

– Contracte a temps parcial amb vinculació formativa

– Contractació indefinit d’un jove per microempreses i empresaris autònoms

– Incentius a la contractació en nous projectes d’emprenedora jove

– Primera ocupació jove

– Incentius als contractes en pràctiques

 

7) Nova infracció administrativa en relació al “fals autònom“: Es modifica la LISOS (art. 22) per incorporar com a infracció greu el fet de comunicar la baixa en un règim de la seguretat social per compte d’altri en aquells supòsits en els que es continuï desenvolupant la “mateixa activitat laboral” o es mantingui idèntica prestació de serveis però sota el règim de treballadors per compte propi.

 

8) Pla director del treball digne 2018-2020 de la inspecció de treball i seguretat social:

Pla global, integra 55 mesures operatives, 20 organitzatives i de coordinació institucional. Principalment, els objectius de la Inspecció de Treball durant aquest any 2019 se centraran a detectar el frau de les següents situacions:

– Temporalitat dels contractes temporals

– Quadrants a temps parcial

– Igualtat salarial entre homes i dones

– Falsos becaris

 

 

Esperem que amb aquest informe puguin tenir una idea general sobre les novetats en matèria laboral per a l’any 2019. Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment que trobin d’interès.

 

Casas Gafarot

Leave a Reply