Circular 1/2017

Benvolguts clients, mitjançant la present circular venim a proporcionar-los la informació més recent en quant a l’OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE DE LA JORNADA DELS TREBALLADORS a temps parcial i a temps complert.
Des d’aquest despatx ja es va enviar circular informativa 1/2016 en la qual s’informava de l’obligació de registre de la jornada dels treballadors contractats a temps parcial després de l’aprovació del Reial decret 16/2013 de 20 de Desembre sobre Mesures per Afavorir la Contractació Estable i Millorar la Empleabilitat dels Treballadors.
Des d’aquest moment, les empreses han de complir amb l’obligació de registrar la jornada dels treballadors a temps parcial de forma diària, havent de totalitzar el nombre d’hores de forma mensual. I, juntament amb l’exigència del registre horari, l’empresari ha de lliurar còpia al treballador del còmput de totes les hores realitzades cada mes, ja siguin ordinàries o extraordinàries.
En el cas dels treballadors a temps complert ens trobem davant un escenari diferent en el qual, fins ara, solament s’exigia, en base de l’art. 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, un control pel cas que es realitzessin hores extraordinàries. Aquesta situació ha canviat i a causa d’un canvi d’interpretació de l’esmentat art. 35.5 de l’Estatut dels Treballadors que ve donat per les noves Instruccions d’Inspecció de treball sobre Intensificació del Control en matèria de Temps de Treball i d’Hores Extraordinàries així com a recents sentències de l’Audiència Nacional (sentencia 207/2015 de 4 de Desembre de 2015, i sentència 25/2016 de 19 de Febrer de 2016), l’obligació de registre s’ha fet extensible a tots els treballadors, qualsevol que sigui la jornada de contracte, a temps complert o parcial. Per tant, l’empresa haurà de portar un registre exhaustiu de tots els seus treballadors, amb independència del tipus de jornada, o de la realització d’hores extraordinàries.

L’Audiència Nacional ve a realitzar una nova interpretació de l’Art. 35.5 del ET, respecte a la que es realitzava fins ara, la qual cosa ha tingut com a conseqüència canvis en les instruccions donades als Inspectors de Treball, en quant a un control més exhaustiu i detallat de la jornada de treball i les hores extraordinàries de tots els treballadors de la plantilla, per la qual cosa ve a exigir-se que:
1º- Les empreses estan obligades a dur a terme un registre diari, i còmput mensual, de les hores que realitzi cada empleat amb independència del seu tipus de contracte i la jornada que realitzi.
2º- Les empreses hauran d’implantar un sistema de control per elaborar i gestionar el registre de la jornada laboral.
Malgrat el canvi d’interpretació de l’art. 35.5 de ET no existeix un model oficial i tampoc s’ha imposat, des d’Inspecció de Treball – encara – un model oficial ni una manera de dur a terme el registre, per la qual cosa pot instrumentar-se de múltiples maneres.
D’aquesta forma existeixen diversos sistemes de registre, que podrien ser:
– Registres manuals: El treballador haurà de signar l’hora d’entrada i sortida fent constar nom i cognoms, jornada realitzada, detall de les hores laborals realitzades per cada dia de treball, signatura diària del treballador i signatura del representant legal de l’empresa, de manera que es comptabilitzin diària i mensualment les hores de treball realitzades pel treballador.
– Registres electrònics o informàtics: Aquests són cada vegada més comuns ja que permeten un control segur de la jornada real del treballador amb menor possibilitat de manipulació, comptant amb l’avantatge de la fiabilitat de les dades recollides en el sistema per a l’acreditació de les hores efectivament treballades. Dins d’aquest tipus de sistema de registre es troben, entre d’altres, els sistemes de control de presència, fitxatges, targetes, petjades i mitjans telemàtics que permeten dur a terme el registre d’empleats.

Els registres hauran de conservar-se durant un termini legalment establert de quatre (4) anys, complint amb la normativa de protecció de dades personals.

Pel que fa a l’incompliment de les mesures de registre per part de l’empresa, en cas d’incompliment, la inspecció de treball podria estendre acta d’infracció considerant l’existència d’una infracció greu d’acord amb l’art. 7.5 de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, amb multes a partir dels 626.-€ fins als 6250.-€ així com actes de liquidació en els casos en els quals d’aquesta situació es desprenguessin supòsits de infra-cotització, i tot això sense perjudici d’altres sancions que puguin derivar-se d’aquesta situació com, per exemple, superació del límit màxim d’hores extraordinàries anuals, realització d’hores extraordinàries no declarades o no remuneració correcta de les mateixes, etc,.
Així mateix, aprofitem la present circular per recordar-los que d’acord amb la normativa vigent en quant a Prevenció de Riscos Laborals, tota empresa o autònom amb treballadors al seu càrrec ha de tenir contractada aquesta cobertura, suposant la vulneració d’aquesta obligació una infracció greu d’acord amb l’art. 12.1 de la Llei de Sancions i Infraccions en l’Ordre Social, amb multes des de dos mil euros i que poden ascendir a més de quaranta mil euros segons el grau en què es consideri en la infracció, d’acord amb els art. 39 i 40.2b) de la mateixa llei.

Barcelona, 1 Març de 2017.

Leave a Reply