CIRCULAR 3/2019

Apreciats clients, Us fem a mans la següent nota informativa, per informar-vos que el passat 15 de maig, va entrer en vigor el Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7876, de 16.05.2019). La principal novetat és que el nou decret regula el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost, que s’estableix de l’1 al 30 de juny de cada any, amb l’excepció dels tres anys ja meritats (2017, 2018 i 2019), que s’hauran de liquidar, de manera extraordinària, entre l’1…

CIRCULAR 2/2019

Circular 2/2019 Barcelona, 11 de abril de 2019. Estimat client:   Mitjançant la present ens dirigim a vostès amb motiu de la publicació al BOE, el passat 12 de març de 2019, del Reial Decret 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Una de les principals novetats que conté el Reial Decret mencionat és la prevista en l’article 10, el qual consta d’una modificació del article 34 del text refós de la Llei del Estatut dels Treballadors, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 2/2015,…

Circular 1/2019

    Circular 1/2019   Barcelona, 6 de febrer de el 2019. Estimat client: Mitjançant la present ens dirigim a vostès amb motiu de la publicació al BOE, el passat 29 de desembre, del Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació i el Reial Decret 1462/2018 de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019.   Les principals novetats introduïdes per la norma són les següents: 1) Cotitzacions al Règim General de la Seguretat Social: Durant…

Circular 1/2017

Benvolguts clients, mitjançant la present circular venim a proporcionar-los la informació més recent en quant a l’OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE DE LA JORNADA DELS TREBALLADORS a temps parcial i a temps complert. Des d’aquest despatx ja es va enviar circular informativa 1/2016 en la qual s’informava de l’obligació de registre de la jornada dels treballadors contractats a temps parcial després de l’aprovació del Reial decret 16/2013 de 20 de Desembre sobre Mesures per Afavorir la Contractació Estable i Millorar la Empleabilitat dels Treballadors. Des d’aquest moment, les empreses han de complir amb l’obligació de registrar la jornada dels treballadors a temps…