Circular 14

Barcelona, a 1 de juliol de 2020.   Apreciats clients,   A continuació intentarem resumir les principals novetats del Reial Decret- Llei 24/2020, que va entrar en vigor el dia 26 de juny del 2020, i que preveu la possibilitat de prorrogar la vigència dels ERTO per força major fins al 30 de setembre de 2020. Pròrroga dels ERTO per força major total i parcial com a màxim fins al 30 de setembre (article 1 del RDL). Es prorroga l’aplicació del ERTO per causa de força major total o parcial derivada de COVID-19 basat en l’article 22 del Real Decret…

Circular 13

Barcelona, a 29 de juny de 2020. Benvolguts clients, amb la present circular els comuniquem l’aprovació de noves mesures de suport als treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària de cessament d’activitat durant l’estat d’alarma. En concret, es tracta d’una exempció de les cotitzacions a la Seguretat Social per a tots els treballadors que hagin estat beneficiaris de la prestació, amb les següents quanties: a) 100 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de juliol. No es pagarà la quota b) 50 per cent de les cotitzacions corresponents al mes d’agost. Es pagarà la meitat de la quota…

Circular-12

Barcelona, a 14 de maig de 2020.   Apreciats clients,   A continuació intentarem resumir les principals novetats del Reial Decret- Llei 18/2020, que va entrar en vigor el dia 13 de maig del 2020, i que preveu la possibilitat de prorrogar la vigència dels ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020.   Pròrroga dels ERTO per força major total i parcial com a màxim fins al 30 de juny (article 1 del RDL).   Continuaran en situació de força major total derivada del COVID-19 aquelles empreses que comptessin amb un ERTO basat en l’article 22…

Circular-11

Barcelona, a 16 d’abril de 2020.   Benvolguts clients,   Mitjançant Reial decret llei 11/2020, de 31 de març de 2020, es va permetre a empreses i autònoms una moratòria en les seves cotitzacions socials, així com la possibilitat d’acollir-se a un ajornament en els seus deutes amb la Seguretat Social. En la present circular tractarem en què consisteixen aquestes dues mesures i què han de fer els AUTÒNOMS per a beneficiar-se de dobles eles.   Moratòria de les cotitzacions socials Entre les citades mesures, l’article 34 del citat RDL va habilitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social…

Circular-10

Barcelona, a 15 d’abril de 2020.     Benvolguts clients, amb la present circular els informem sobre el procediment de cobrament de la prestació en situació d’ ERTE dels seus treballadors.   Per a saber si el SEPE ja té gravades les dades de la prestació de desocupació dels seus treballadors, l’import o la durada d’aquesta, s’han de seguir els següents passos:   1. El primer pas és entrar en la seu electrònica del servei públic estatal: https://sede.sepe.gob.es/portalsede/flows/inicio   2. Accedir a la pestanya de procediments i serveis   3. Una vegada dins, entrar en l’apartat “Persones”   4. Després, entrar…

Circular 9

Barcelona, a 15 d’abril de 2020.   Benvolguts clients, amb la present circular els comuniquem l’ampliació del termini de presentació d’autoliquidacions i declaracions tributàries, d’acord amb el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.   Els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d’aquells obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019, el venciment dels quals es produeixi a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, i fins al dia 20 de maig de…

Circular 3-2020

Barcelona, a 16 de marzo de 2020. Apreciados clientes, con la presente circular les comunicamos las nuevas instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos, de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos, contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo. Para responder al impacto económico del COVID-19, se permite el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. Será requisito…

Circular 8-2020

Apreciats clients, S’ha aprovat, i delimitat, recentment la possibilitat de sol·licitar ajornament dels seguros socials ( QUOTA PATRONAL ) de l’empresa que tenen venciment 30/04/2020 ( també els posteriors, informarem posteriorment ). Hi ha dos requisits bàsics: – Estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social ( per tant , entre altres, haver atès el pagament de seguretat social del 30/03/2020 ). – No tenir altres deutes anteriors amb la Seguretat Social. – Pagar la quota obrera + IT del període. – El tipus d’interès aplicat és del 0,5%. Aquesta gestió/sol·licitud s’ha de fer com a màxim divendres que ve…

Circular 7-2020

  Barcelona, a 06 de abril de 2020.   Apreciados clientes, con la presente circular les comunicamos la nueva ayuda para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con la resolución TSF/806/2020, de 2 de abril, por la cual se aprueba la convocatoria de ayudas para las personas trabajadoras autónomas, persona física, para la compensación de pérdidas económicas como consecuencia de la COVID-19 (ref. BDNS 501916). Las características de la convocatoria son las siguientes:   La ayuda consiste en una prestación económica única,…

Circular 6-2020

Barcelona, a 22 de marzo de 2020. Apreciados clientes, con la presente circular les transmitimos la situación actual de las cotizaciones a la Seguridad Social, contempladas en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. A pesar de los rumores de una exoneración general, no se ha aprobado ningún Decreto que así lo establezca, por lo que, actualmente, se mantiene la obligación del pago de los seguros sociales devengados en el mes de febrero de vencimiento 30 de marzo 2020. Si se produce…

Circular 5-2020

Barcelona, a 22 de marzo de 2020. Apreciados clientes, con la presente circular les transmitimos la situación actual de las cotizaciones a la Seguridad Social, contempladas en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. A pesar de los rumores de una exoneración general, no se ha aprobado ningún Decreto que así lo establezca, por lo que, actualmente, se mantiene la obligación del pago de los seguros sociales devengados en el mes de febrero de vencimiento 30 de marzo 2020. Si se produce…

Circular 4-2020

Barcelona, a 19 de marzo de 2020. Apreciados clientes, con la presente circular les comunicamos las nuevas ayudas para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña. En este sentido, el Gobierno ha aprobado una “Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria…