Circular 34

  Barcelona, a 25 de juliol de 2023.   Apreciats Clients, Amb la present circular els informem de les novetats sobre Ordre ISM/835/2023, de 20 de juliol, per la qual es regula la situació assimilada a la d’alta en el sistema de la Seguretat Social de les persones treballadores desplaçades a l’estranger al servei d’empreses que exerceixen les seves activitats en territori espanyol.  La norma defineix als desplaçats com els treballadors emprats a Espanya d’una empresa que exerceix les seves activitats en territori espanyol i són enviats per aquesta a un altre país amb la finalitat de fer un treball assalariat…

Circular 33

Apreciats clients, Amb la present circular, us informem sobre el recent Reial Decret-Llei 05/2023, aprovat amb l’objectiu de promoure la conciliació familiar i laboral. A continuació, us proporcionem un resum concís dels nous permisos familiars establerts per aquesta normativa: 1. Permís Parental. Permís no superior a 8 setmanes per a les cures de fills/es o infants acollits fins als 8 anys. Aquest permís s’ha de comunicar a l’empresa amb 10 dies d’antelació. Es pot gaudir de manera parcial o discontínua. 2. Dret retribuït a absentar-se del treball per accident o malalties greus. Cinc dies de permís retribuït per accident o…

circular 32

  Estimats clients,   El passat 24 de desembre de 2022 va ser publicada la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023. Les novetats en materia laboral que aquesta presenta, són les següents: La base de cotització màxima per als règims de Seguretat Social serà de 495,50 euros i la base mínima correspondrà a, SMI. En el cas dels afiliats al RETA, la base mínima es determinarà segons la taula de rendiments. Els treballadors veuran a la nòmina una nova cotització, concretament sobre la quota de les contingències comunes. Es a dir,…

circular 31

Barcelona, a 10 de noviembre de 2022. Apreciados clientes, A continuación, resumiremos las principales novedades en materia de video vigilancia de los trabajadores en cuanto al uso de videocámaras. Según hemos comentado en anteriores ocasiones, es importante que los trabajadores tengan constancia de la existencia de las cámaras de video vigilancia en el puesto de trabajo para un uso posterior en caso de posible sanción disciplinaria. Recalcamos la importancia de anunciar la presencia de las cámaras de video vigilancia mediante carteles accesibles a todos los trabajadores que notifiquen el uso de estas y/o en el contrato de trabajo. Aparte de…

circular 30

Estimats clients, A continuació, resumirem les principals novetats que entren en vigor al gener de 2023 sobre el Real Decret Llei 13/2022, del 26 de juliol, on s’estableix un nou sistema de cotització pels treballadors per compte pròpia o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. Aquest Reial Decret modifica la llei general de la Seguretat Social i l’Estatut del treballador autònom el qual suposa un canvi radical en les cotitzacions dels autònoms. Els trams, bases i quotes aproximades seran les següents: Les bases de cotització i les corresponents quotes es calcularan en base als rendiments nets obtinguts…

circular 29

Benvolguts clients/es, La canícula estival no ha impedit que es publiqui la la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, per la qual s’estableixen tots els motius possibles de discriminació que abans no eren estudiats en la llei i es desenvolupen les conseqüències d’aquests possibles actes discriminatoris. En aquest sentit procedim a tractar els punts més significatius d’aquesta nova llei:   Malaltia o condició de salut Anteriorment, puix que a la salut es refereix únicament es considerava persona especialment protegida a les persones en situació de discapacitat o minusvalidesa reconeguda.…

circular 28

Benvolguts clients/es,   A continuació resumirem les principals novetats del Reial Decret-llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica; i per la recuperació econòmica i social de l’illa de La Palma.   Protecció de la feina Es modifica l’Article 44 del Reial decret Llei 6/2022, que preveu mesures en l’àmbit laboral, per adaptar-les al nou període a què s’estén el suport públic. Així, les empreses beneficiàries dels ajuts directes no podran…

circular 27

Apreciats clients, A continuació resumirem les principals novetats de la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions. També resumirem les principals novetats del Real Decret 65/2022, de 25 de gener, ja que procedeix al desenvolupament de les previsions contingudes a l’anterior llei. Llei 21/2021, del 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions. JUBILACIÓ ANTICIPADA Jubilació anticipada voluntària …

circular 26

Estimats clients, amb la present circular els comuniquem les bases reguladores de la concessió d’ajudes per la digitalització de petites empreses, microempreses i persones autònomes, que té per objecte l’adopció de solucions de digitalització incloses en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa, d’acord amb l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre. El programa, anomenat Kit Digital, està dirigit a la transformació digital de pimes i autònoms, mitjançant l’accés a un gran catàleg de solucions digitals i agents digitalitzadors que ofereixen aquests serveis (per tant, NO consisteix en una ajuda econòmica directa, sinó en un bo digital amb una quantia…

circular 25

Apreciats clients, A continuació resumirem les principals novetats del Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre sobre les mesures urgents per la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball. CONTRACTACIÓ TEMPORAL Contractes formatius 1- Contracte de formació en alternança • Anteriorment era el contracte per la formació i aprenentatge. • L’objectiu del contracte és compatibilitzar l’activitat laboral amb els processos formatius en l’àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o del catàleg de qualificacions professional del sistema nacional del treball. • La duració mínima serà de 3 mesos i la màxima…

CIRCULAR 24

A continuació resumirem les principals novetats del Reial Decret- Llei 18/2021, de 28 de setembre sobre les mesures urgents per la protecció del treball, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball i Reial Decret 817/2921, de 28 de setembre pel qual es fixa el salari mínim professional per l’any 2021. Pròrroga dels ERTES vinculats a la crisi pandèmica (art. 1 RDL) L’article 1 preveu la pròrroga dels expedients de regulació temporal de treball vigents fins al 28 de febrer de 2022. La pròrroga es farà amb una prèvia presentació de sol.licitud entre l’1 i el 15 d’octubre…

Circular 23

Barcelona, a 1 de juny de 2021. Apreciats clients, A continuació resumirem les principals novetats del Reial Decret- Llei 11/2021, de 27 de maig sobre les mesures urgents per la defensa de llocs de treball, reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms. Pròrroga dels ERTES de força major i mesures extraordinàries en matèria de cotització (art. 1 RDL) L’article 1 preveu la pròrroga automàtica de l’ERTE per força major, per limitació o per impediment fins al 30 de setembre de 2021.   1.ERTE per força major: Els ERTES per força major previstos en l’article 22 del RDL 8/2020, del…